พื้นที่คุ้มครองทางทะเลของไทย

ประเทศไทยมีการประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลครอบคลุมจังหวัดชายทะเลทุกจังหวัดดังตาราง ประเภทของพื้นที่คุ้มครองที่มีอยู่ในทุกจังหวัด คือที่รักษาพืชพันธุ์และพื้นที่กำหนดมาตรการในการทำประมง จังหวัดที่ประเภทพื้นที่คุ้มครองมากที่สุด คือ 6 ประเภทมีหลายจังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ และตรัง

ภาพรวมพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในจังหวัดชายทะเลของประเทศไทย

จังหวัด อุทยาน แห่งชาติ เขตห้าม ล่าสัตว์ป่า ที่รักษาพืชพันธุ์ พื้นที่กำหนดมาตรการประมง พื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใต้น้ำ พื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อม พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ พื้นที่สงวนชีวมณฑล พื้นที่มรดกแห่งอาเซียน
อ่าวไทย
ตราด ü - ü ü ü - - - -
จันทบุรี - ü ü ü ü - - - -
ระยอง - - ü ü ü - - - -
ชลบุรี - - ü ü ü ü - - -
ฉะเชิงเทรา - - ü ü - - - - -
สมุทรปราการ - - ü ü - - - - -
สมุทรปราการ - - ü ü - - ü - -
สมุทรสาคร - - ü ü - - - - -
เพชรบุรี - - ü ü - ü - - -
ประจวบคีรีขันธ์ ü - ü ü ü ü ü  - -
ชุมพร ü - ü ü - - - - -
สุราษฎร์ธานี ü - ü ü ü  - ü  - -
นครศรีธรรมราช ü ü ü ü ü - ü - -
พัทลุง - ü ü ü - - ü - -
สงขลา - ü ü ü ü - ü - -
ปัตตานี - - ü ü ü - - - -
นราธิวาส ü - ü ü - - - - -
อันดามัน
ระนอง ü - - ü - - ü ü -
พังงา ü - ü ü - ü ü - ü
ภูเก็ต ü - ü ü - ü - - -
กระบี่ ü ü - ü - ü ü - -
ตรัง ü ü ü ü ü - ü - -
สตูล ü - ü ü - - - - ü