ปะการัง สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แวดวงปะการัง

แหล่งรวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับปะการัง การประชุมและแวดวงวิชาการจากนักวิชาการด้านปะการัง โดยมีบทความที่เกี่ยวข้องดังนี้

- ICRI General meeting ครั้งที่ 29
- ICRI คืออะไร มีบทบาทอย่างไร
- การประชุมข้างเคียงกับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 12
- ประชุมพัฒนาสังคมชาวเกาะที่ยั่งยืน