พ.ร.บ. ทช. สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

1. เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหน้าบ้านของชุมชนชายฝั่ง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน และชุมชนท้องถิ่น ในรูปแบบกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในระดับชาติ และคณะกรรมการระดับจังหวัด

2. เมื่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความสมดุล จะส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

3. เพื่อให้ประชาชนหรือชุมชนชายฝั่งได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ ตั้งแต่บริเวณที่ดินชายฝั่ง ป่าชายเลน ป่าชายหาด ชายฝั่งทะเลของไทยไปถึงทะเลจรดเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ได้รับการคุ้มครองและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ

Download Download พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558