ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง 
ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง สังกัดสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง (Manager of Ranong Biosphere Reserve) การดำเนินการที่ผ่านมาของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง  ครอบคลุมทั้ง  3 วัตถุประสงค์หลัก  กล่าวคือ  ด้านการอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้ได้มีการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนเอาไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์  ดังจะเห็นได้จากพื้นที่ที่อนุรักษ์เอาไว้เพื่อการศึกษาวิจัยภายใต้การดูแลของศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง ซึ่งปัจจุบันยังคงมีสภาพความอุดมสมบูรณ์สูง  ส่วนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นในอดีตได้มีการศึกษาวิจัยร่วมกับชุมชนในพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาป่าไม้และประมงควบคู่กันไป  ส่วนด้านการศึกษาวิจัยนั้น  พื้นที่แห่งนี้ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยด้านป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนมีโครงการความร่วมมือกับนักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศด้านงานวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน  ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักของนักวิจัยและประชาชนทั่วไป

ด้านการอนุรักษ์
ทำการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ตลอดจนอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน สภาพภูมิทัศน์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ โดยเฉพาะการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน กล่าวได้ว่าป่าชายเลนบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ด้านการพัฒนา
ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมอย่างยั่งยืน เนื่องจากระบบนิเวศป่าชายเลนระนองมีความอุดมสมบูรณ์สูง จึงมีชนิดพันธุ์พืชและสัตว์น้ำที่มีความหลากหลายและแต่ละชนิดมีจำนวนมาก เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำกว่า 300 ชนิด และพันธุ์พืชกว่า 50 ชนิด จึงเป็นแหล่งส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการทำกิจกรรมจับสัตว์น้ำ การเลี้ยงปลาในกระชัง การทำฟาร์มปูนิ่ม การเพาะเลี้ยงกุ้ง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตปูทะเล หรือปูดำ และปูแสม โดยเฉพาะปูทะเล สามารถจับได้จากพื้นที่แห่งนี้มากกว่า 200 ตันต่อปีตลอดจนเป็นแหล่งผลิตกะปิแบบดั้งเดิมในชุมชนเกาะเหลาซึ่งอยู่ในเขตกันชน เป็นต้น

ด้านการสนับสนุน
พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ดำเนินการให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะด้านป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวได้ว่าโรงเรียนทุกแห่งของจังหวัดระนองได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นห้องเรียนธรรมชาติซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ตลอดจนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยทางศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนองได้จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนระยะทาง 850 เมตร ได้สัมผัสกับป่าชายเลนโดยตรงและเป็นจุดที่ดูนกหายาก ได้แก่ นกแต้วแล้ว นกกระเต็นหลายสายพันธุ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนคลองหงาว คลองตำโหงง และ หาดทรายขาว โดยเฉพาะที่ป่าชายเลนหาดทรายขาวซึ่งเป็นป่าชายเลนดั้งเดิมที่สมบูรณ์ มีกลุ่มต้นโกงกางสูงมากกว่า 30 เมตร และขนาดวัดรอบมากกว่า 2 เมตร เป็นจำนวนมากและทางศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง ยังได้จัดทำสะพานทางเดินระยะทางประมาณ 100 เมตร เพื่อชมความงามของป่าชายเลนธรรมชาติที่ยังไม่เคยผ่านการทำไม้มาก่อน ตลอดจนศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงเกาะเหลาและชาวมอร์แกนที่เกาะเหลานอก เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เข้ามาทัศนศึกษาและเยี่ยมชม ปีละประมาณ 10,000 คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีผู้เข้ามาทัศนศึกษาที่ศูนย์วิจัยป่าชายเลน รวมทั้งสิ้น ประมาณ 11,068 คน โดยเป็นแยกเป็นชาวไทย 10,877 คน และชาวต่างประเทศ 191 คน นอกจากนี้พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองยังมีบทบาทสำคัญในการศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2524 โครงการศึกษาวิจัยความสมดุลทางนิเวศวิทยาและกำลังผลิตของป่าชายเลน (Ecological Equilibrium and Productivity of Mangrove Forest) โดยศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของป่าชายเลน มวลชีวภาพ การหมุนเวียนธาตุอาหาร คุณสมบัติของดินและน้ำ ในปี พ.ศ. 2529-2532 โครงการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และองค์การยูเนสโก และสำนักงานวิจัยแห่งชาติได้ร่วมกับกรมป่าไม้ โดยศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนอง ดำเนินการวิจัยฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในเขตภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ตามโครงการ Research and Application to Mangrove Ecosystem Management in Asia and Pacific นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนทางด้านสมุทรศาสตร์ ป่าไม้ และสัตว์น้ำต่างๆ โดยได้รับทุนการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศสหภาพยุโรป (European Union: EU) องค์การป่าไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (The International Tropical Timber Organization: ITTO) ในปัจจุบัน ได้ดำเนินการวิจัยตามแผนปฏิบัติการมาดริด (Madrid Action Plan) เพื่อใช้พื้นที่สงวนชีวมณฑลในการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ และการเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนของป่าชายเลน เป็นต้น