ปะการังเทียม สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วัสดุที่ใช้ทำปะการังเทียม