บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

สถานภาพแนวปะการัง พ.ศ. 2557

จังหวัดระยอง
เกาะมันใน : แนวปะการังในพื้นที่โดยเฉลี่ยมีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง (ปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย เท่ากับ 1.3:1)พบปะการังที่มีชีวิต 37.4% ปะการังตาย 28.1% ปะการังชนิดเด่น คือ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังสมองร่องยาว(Platygyra daedalea) ปะการังเขากวาง (Acropora millepora) ปะการังช่องดาว (Astreopora myriophthalma)ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) และปะการังดาวใหญ่(Diploastrea heliopora) พื้นที่แนวปะการังที่ได้รับการสำรวจ 439 ไร่

เกาะมันกลาง : แนวปะการังในพื้นที่โดยเฉลี่ยมีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง (ปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย เท่ากับ 1 : 1) พบปะการังที่มีชีวิต 29.8 % ปะการังตาย 28.9 % ปะการังชนิดเด่น คือ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea)ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังเขากวาง (Acropora millepora) ปะการังช่องดาว(Astreopora myriophthalma) และปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) พื้นที่แนวปะการังที่ได้รับการสำรวจ 198 ไร่

เกาะมันนอก : แนวปะการังในพื้นที่โดยเฉลี่ยมีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง (ปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย เท่ากับ 1.3:1)พบปะการังที่มีชีวิต 38.7 % ปะการังตาย 29.4 % ปะการังชนิดเด่น คือ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังสมองร่องยาว(Platygyra daedalea) ปะการังเขากวาง (Acropora millepora) และปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata)พื้นที่แนวปะการังที่ได้รับการสำรวจ 141 ไร่

หินญวน : แนวปะการังในพื้นที่โดยเฉลี่ยมีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง (ปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย เท่ากับ 1.4:1)พบปะการังที่มีชีวิต 40.0 % ปะการังตาย 27.8 % ปะการังชนิดเด่น คือ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังสมองร่องยาว(Platygyra daedalea) ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังเขากวาง (Acropora millepora)ปะการังช่องดาว (Astreopora myriophthalma) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) ปะการังลายดอกไม้(Pavona decussata) และปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) พื้นที่แนวปะการังที่ได้รับการสำรวจ 59 ไร่

หินต่อยหอย : แนวปะการังในพื้นที่โดยเฉลี่ยมีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง (ปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย เท่ากับ 1.2:1) พบปะการังที่มีชีวิต 32.8% ปะการังตาย 27.4% ปะการังชนิดเด่น คือ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังสมองร่องยาว(Platygyra daedalea) ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) ปะการังเขากวาง (Acropora millepora)ปะการังช่องดาว (Astreopora sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona decussata) และปะการังดาวใหญ่(Diploastrea heliopora) พื้นที่แนวปะการังที่ได้รับการสำรวจ 512 ไร่

จังหวัดชลบุรี
เกาะเตาหม้อ : แนวปะการังในพื้นที่โดยเฉลี่ยที่มีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง (ปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย เท่ากับ 1 : 1.1) พบปะการังที่มีชีวิต 28.8% ปะการังตาย 31.8 % ปะการังชนิดเด่น คือ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) ปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) และปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) พื้นที่แนวปะการังที่ได้รับการสำรวจ 242 ไร่

เกาะพระ : แนวปะการังในพื้นที่โดยเฉลี่ยที่มีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง (ปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย เท่ากับ 1 : 1.1) พบปะการังที่มีชีวิต 40.0% ปะการังตาย 27.8 % ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) และปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) พื้นที่แนวปะการังที่ได้รับการสำรวจ 90 ไร่

เกาะพระน้อย : แนวปะการังในพื้นที่โดยเฉลี่ยที่มีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง (ปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย เท่ากับ 1 : 1) พบปะการังที่มีชีวิต 40.0% ปะการังตาย 40.0% ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) และปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) พื้นที่แนวปะการังที่ได้รับการสำรวจ 35 ไร่

เกาะยอ : แนวปะการังในพื้นที่โดยเฉลี่ยที่มีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง (ปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย เท่ากับ 1 : 1.2) พบปะการังที่มีชีวิต 35.0% ปะการังตาย 38.2 % ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) และปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) พื้นที่แนวปะการังที่ได้รับการสำรวจ 77 ไร่

เกาะอีเลา : แนวปะการังในพื้นที่โดยเฉลี่ยที่มีสภาพเสียหาย (ปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย เท่ากับ 1 : 1.6) พบปะการังที่มีชีวิต28.3% ปะการังตาย 40.6 % ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) และปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) พื้นที่แนวปะการังที่ได้รับการสำรวจ 72 ไร่

เกาะแมว : แนวปะการังในพื้นที่โดยเฉลี่ยที่มีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง (ปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย เท่ากับ 1 : 1) พบปะการังที่มีชีวิต 38.3% ปะการังตาย 38.3 % ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) และปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) พื้นที่แนวปะการังที่ได้รับการสำรวจ 4 ไร่

เกาะหมู : แนวปะการังในพื้นที่โดยเฉลี่ยที่มีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง (ปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย เท่ากับ 1:1.2) พบปะการังที่มีชีวิต 37.6% ปะการังตาย 41.4% ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) และปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) พื้นที่แนวปะการังที่ได้รับการสำรวจ 73 ไร่

เกาะนางรำ : แนวปะการังในพื้นที่โดยเฉลี่ยที่มีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง (ปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย เท่ากับ 1:1.3) พบปะการังที่มีชีวิต 30.5% ปะการังตาย 38.7% ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) และปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) พื้นที่แนวปะการังที่ได้รับการสำรวจ 18 ไร่

เกาะจระเข้ : แนวปะการังในพื้นที่โดยเฉลี่ยที่มีสภาพเสียหาย (ปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย เท่ากับ 1 : 1.5) พบปะการังที่มีชีวิต 22.5% ปะการังตาย 33.3% ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) และปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) พื้นที่แนวปะการังที่ได้รับการสำรวจ 49 ไร่

หาดนางรอง : แนวปะการังในพื้นที่โดยเฉลี่ยที่มีสภาพเสียหาย (ปะการังที่มีชีวิต : ปะการังตาย เท่ากับ 1 : 1.5) พบปะการังที่มีชีวิต 29.3% ปะการังตาย 42.1% ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) และปะการังสมองร่องใหญ่ (Symphyllia sp.) พื้นที่แนวปะการังที่ได้รับการสำรวจ 140 ไร่

สถานภาพแนวปะการัง พ.ศ. 2550 - 2554

แนวปะการังหมู่เกาะรัง จังหวัดตราด ในปี พ.ศ.2550 มีทั้งที่อยู่ในสภาพเสียหายจนถึงดีมาก แต่ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดีจนถึงดีมาก แหล่งที่มีสภาพดีมาก ได้แก่ เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะยักษ์เล็ก และเกาะมะปริงเหนือ แหล่งที่มีสภาพดี ได้แก่ เกาะตุ้น เกาะทองหลาง และเกาะมะปริงใต้ ส่วนเกาะเทียน-กลาง มีสภาพดีปานกลาง เกาะเทียน-กระ และเกาะรังมีสภาพเสียหาย และในปี พ.ศ.2553 หลังจากเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวทำให้แนวปะการังหมู่เกาะรังได้รับผลกระทบมาก โดยสถานภาพแนวปะการังอยู่ในสภาพเสียหายถึงเสียหายมาก แนวปะการังหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ในปี พ.ศ.2550 มีทั้งที่อยู่ในสภาพเสียหายจนถึงดี ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดีปานกลาง แหล่งที่มีสภาพดี ได้แก่ เกาะสุวรรณ เกาะร่ม หินสามเส้า และเกาะมันนอก ส่วนพื้นที่ที่มีสภาพเสียหายคือ เกาะพร้าวนอก และในปี พ.ศ.2554 หลังจากเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวสถานภาพแนวปะการังอยู่ในสภาพดีปานกลางถึงเสียหายมากจนดีปานกลาง โดยส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเสียหาย แนวปะการังบริเวณหมู่เกาะคราม จังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ.2550 อยู่ในสภาพเสียหายจนถึงดีปานกลางโดย เกาะครามและเกาะอีร้า มีสภาพแนวปะการังเสียหาย ส่วนเกาะครามน้อยมีสภาพปานกลาง และในปี พ.ศ.2553 หลังจากเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวแนวปะการังหมู่เกาะครามได้รับผลกระทบไม่มากนัก โดยสถานภาพแนวปะการังอยู่ในสภาพเกือบคงที่ แนวปะการังบริเวณหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง ในช่วงต้นปี พ.ศ.2553 อยู่ในสภาพเสียหายมากจนถึงดีปานกลาง โดยด้านทิศตะวันตกของเกาะมันในมีสภาพเสียหาย ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ และด้านทิศตะวันออกของเกาะมันนอกมีสภาพดีปานกลาง ส่วนด้านทิศตะวันตกของเกาะมันกลางมีสภาพเสียหายมาก และในปี พ.ศ.2554 หลังจากเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวไปแล้วประมาณ 1 ปี แนวปะการังบริเวณหมู่เกาะมันมีสถานภาพเสียหาย มากในเกือบทุกพื้นที่ ยกเว้นด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะมันในที่ยังคงมีสภาพคงที่ คือ มีสภาพดีปานกลาง