Family Acroporidae

ปะการังเขากวางแบบกิ่งยาว โปร่ง  
ปะการังเขากวาง แบบกิ่งสั้น เป็นพุ่ม อาจแผ่แบนเล็กน้อย  
ปะการังเขากวาง แบบแปรงล้างขวด
ปะการังช่องเล็ก แบบกิ่ง
ปะการังเขากวางแผ่แบนแบบโต๊ะ (ชาวเลเรียก “ปะการังร่ม”)
ปะการังเขากวางกิ่งหนา บางส่วนเคลือบพื้น
ปะการังกิ่งไม้เล็ก
ปะการังช่องดาว (ชาวเล เรียก “ปะการังหินสมอง”)
ปะการังช่องเล็กแบบแผ่น (ชาวเล เรียก “ปะการังกุหลาบ)
ปะการังช่องเล็กแบบเคลือบพื้นหรือปนก้อน