ลักษณะทั่วไปของสายยึดโยง

ลักษณะทั่วไปของสายยึดโยง
ส่วนประกอบหลักของทุ่นอีกส่วนหนึ่ง คือ สายยึดโยง ซึ่งอาจทำจาก สลิง เชือก หรือโซ่ โดยทั่วไปมักทำจากเชือก ซึ่งเชือกในภาษาอังกฤษใช้คำศัพท์ว่า Twine และ Rope ศัพท์ทั้งสองคำต่างหมายถึง เชือก แต่ Twine จะมีขนาดที่เล็กกว่า Rope โครงสร้างของเชือกมีรูปแบบหลักๆ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบถัก (Braided) และแบบเกลียว (Twisted)

1.เชือกแบบถัก เชือกถักสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 2 แบบ คือ Tube-shaped และ Crossing-laid โดยเชือกถักแบบ Tube-shaped จะมีแกนอยู่ภายใน ซึ่งต่างกับเชือกถักแบบ Crossing-laid ที่เป็นการถักเชือกที่เกิดจากการสอดขดพันกันไปมาระหว่างเกลียวเชือก ข้อดีของเชือกแบบถักทั้งสองแบบ คือ เชือกจะไม่เกิดการคลายเกลียวขณะใช้งาน

โครงสร้างเชือกแบบถัก

2. เชือกแบบเกลียว
เชือกแต่ละเส้นประกอบด้วยเกลียวเชือก (Strand) ที่นำมาตีเกลียวเข้าด้วยกัน และแต่ละเกลียวประกอบไปด้วยเส้นใย (Thread or Yarn) ที่นำมาฟั่นมัดรวมกันจนเป็นเชือกหนึ่งเกลียว เชือกแบบเกลียวสามารถพบได้ทั่วไปเพราะมีราคาที่ถูกกว่าแบบถัก ทั้งนี้เกลียวเชือกยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ แบบวนตามเข็มนาฬิกา (Z-twist) และแบบทวนเข็มนาฬิกา (S-twist) มีการทดลองนำเชือกทั้งสองแบบมาทดสอบหาแรงดึงพบว่า เชือกที่มีเกลียวทวนเข็มนาฬิกาสามารถรับแรงดึงได้ดีกว่าเชือกที่มีเกลียวแบบตามเข็มนาฬิกาถึงร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม พบว่าราคาขายในท้องตลาดของเชือกที่มีเกลียวทวนเข็มนาฬิกาจะมีราคาที่สูงกว่าเชือกที่มีเกลียวตามเข็มนาฬิกาเช่นกัน 

โครงสร้างเชือกแบบเกลียว