ทะเลอันดามันตอนบน

ข้อมูลจากยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปี พ.ศ.2551 แสดงให้เห็นว่าจังหวัดระนองมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 5 อำเภอ คือ อำเภอเมือง สุขสำราญ เกาะยาวใหญ่ ละอุ่น และกะเปอร์ รวมระยะทางการกัดเซาะ 27.5 กิโลเมตร จังหวัดพังงามีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน  4 อำเภอ คือ คุระบุรี ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง และเกาะยาวน้อย รวมระยะทางการกัดเซาะ 27 กิโลเมตร และจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 1 อำเภอ คือ ถลาง รวมระยะทางการกัดเซาะ 4.5 กิโลเมตร

ในขณะที่ข้อมูลจากการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย ปี พ.ศ.2554 ชี้ให้เห็นว่าจังหวัดระนองมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 5 อำเภอ คือ อำเภอกะเปอร์ อำเภอเมือง อำเภอสุขสำราญ มีพื้นที่กัดเซาะรวม 19.79 กิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 12.16 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 7.63 กิโลเมตร จังหวัดพังงามีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 5 อำเภอ คือ อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอทับปุด อำเภอท้ายเหมือง อำเภอเมือง มีพื้นที่กัดเซาะรวม 17.16 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอกะทู้ อำเภอถลาง อำเภอเมือง มีพื้นที่กัดเซาะรวมระยะทาง 6.2 กิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 4.64 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 1.56 กิโลเมตร