อ่าวไทยตอนล่าง

ข้อมูลจากโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปี พ.ศ.2551 แสดงให้เห็นว่าจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง ยะหริ่ง และหนองจิก รวมระยะทางการกัดเซาะ 23.5 กิโลเมตร จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 1 อำเภอ คือ อำเภอเมือง รวมระยะทางการกัดเซาะ 41.2 กิโลเมตร และข้อมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่แหลมตะลุมพุก ถึงปากน้ำทะเลสาบสงขลา ในปี พ.ศ.2551 ชี้ให้เห็นว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 2 อำเภอ คือ ปากพนังและหัวไทร รวมระยะทางการกัดเซาะ 29.96 กิโลเมตร จังหวัดสงขลามีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 3 อำเภอ คือ ระโนด สิงห์นคร และสทิงพระ รวมระยะทางการกัดเซาะ 44.5 กิโลเมตร  

ในปี พ.ศ.2554 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รายงานสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย พบว่า จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 6 อำเภอ คือ อำเภอปะนาเระ อำเภอเมือง อำเภอไม้แก่น อำเภอยะหริ่ง อำเภอสายบุรี อำเภอหนองจิก มีพื้นที่กัดเซาะรวมระยะทาง 61.94 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 37.67 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 24.27 กิโลเมตร จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอตากใบ อำเภอเมือง อำเภอบางนาค มีพื้นที่กัดเซาะรวมระยะทาง 43.99 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 15.96 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 28.03 กิโลเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 6 อำเภอ คือ อำเภอขนอม อำเภอท่าศาลา อำเภอปากพนัง อำเภอเมือง อำเภอสิชล อำเภอหัวไทร มีพื้นที่กัดเซาะรวมระยะทาง 126.87 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 53.21 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 73.66 กิโลเมตร จังหวัดสงขลามีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 6 อำเภอ คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอเมือง อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงห์นคร มีพื้นที่กัดเซาะรวมระยะทาง 54.52 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 41.09 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 13.43 กิโลเมตร