อ่าวไทยตอนกลาง

ข้อมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ปากแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ถึงปากแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี 2546 ระบุว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 1 อำเภอ คือ หัวหิน รวมระยะทางการกัดเซาะ 42 กิโลเมตร ต่อมาในปี พ.ศ.2551 พบว่าจังหวัดชุมพร มีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 5 อำเภอ คือ อำเภอเมือง ปะทิว สวี หลังสวน และละแม รวมระยะทางการกัดเซาะ 16.80 กิโลเมตร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอไชยา ดอนสัก และท่าชนะ รวมระยะทางการกัดเซาะ 23.5 กิโลเมตร 

ในปี พ.ศ.2554 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รายงานสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย พบว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 8 อำเภอ คือ อำเภอกุยบุรี อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย อำเภอปราณบุรี อำเมือง อำเภอสามร้อยยอด อำเภอหัวหิน มีพื้นที่การกัดเซาะรวม 78.12 กิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่กัดเซาะปานกลาง 76.19 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 1.93 กิโลเมตร จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 6 อำเภอ คือ อำเภอทุ่งตะโก อำเภอปะทิว อำเภอเมือง อำเภอละแม อำเภอสวี อำเภอหลังสวน  มีพื้นที่การกัดเซาะรวม 31.94 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง และจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 7 อำเภอ คือ อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอไชยา อำเภอดอนสัก อำเภอท่าฉาง อำเภอท่าชนะ อำเภอพุนพิน อำเภอเมือง มีพื้นที่การกัดเซาะรวม 37.57 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 29.85 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 7.72 กิโลเมตร