อ่าวไทยตอนบน

ข้อมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ปากแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ถึงปากแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระบุว่าจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง ชะอำ บ้านแหลม และท่ายาง รวมระยะทางการกัดเซาะ 30.99 กิโลเมตร และจากผลการศึกษาโครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน ในปี 2551 พบว่า จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 1 อำเภอ คือ อำเภอบางปะกง รวมระยะทางการกัดเซาะ 7.4 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองและพระสมุทรเจดีย์ รวมระยะทางการกัดเซาะ 31.06 กิโลเมตร กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 1 เขต คือ เขตบางขุนเทียน รวมระยะทางการกัดเซาะ 4.85 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 1 อำเภอ คือ อำเภอเมืองรวมระยะทางการกัดเซาะ 26.26 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 1 อำเภอ คือ อำเภอเมือง รวมระยะทางการกัดเซาะ 1.22 กิโลเมตร

ใน ปี พ.ศ.2554 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รายงานว่า จังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 4 อำเภอ คือ อำเภอชะอำ อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมือง มีพื้นที่กัดเซาะรวม 49.75 กิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่กัดเซาะปานกลาง 39.35 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 10.4 กิโลเมตร จังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 1 อำเภอ คือ อำเภอบางปะกง มีพื้นที่กัดเซาะรวม 7.89 กิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่กัดเซาะปานกลาง 2.04 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 5.85 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอบางบ่อ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอเมือง มีพื้นที่กัดเซาะรวม 34.69 กิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่กัดเซาะปานกลาง 3.22 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 31.47 กิโลเมตร กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 1 เขต คือ เขตบางขุนเทียน มีพื้นที่กัดเซาะรวม 5.71 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะรุนแรง จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 1 อำเภอ คือ อำเภอเมือง มีพื้นที่กัดเซาะรุนแรงรวมระยะทาง 33.45 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 19.69 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 13.76 กิโลเมตร จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 1 อำเภอ คือ อำเภอเมือง มีพื้นที่กัดเซาะรวมระยะทาง 2.96 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง