อ่าวไทยฝั่งตะวันออก

ข้อมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษาวางผังแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและวางผังท่าเรือ เพื่อรองรับการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งด้านตะวันออก ในปี พ.ศ.2552 พบว่า จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง บางละมุง ศรีราชา และสัตหีบ รวมระยะทางการกัดเซาะ 17.6 กิโลเมตร จังหวัดระยองมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง บ้านฉาง และแกลง รวมระยะทางที่มีการกัดเซาะ 24.35 กิโลเมตร จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 4 อำเภอ คือ แหลมสิงห์ ขลุง นายายอาม และท่าใหม่ รวมระยะทางที่มีการกัดเซาะ 31.17 กิโลเมตร และจังหวัดตราดมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง แหลมงอบ และคลองใหญ่ รวมระยะทางที่มีการกัดเซาะ 47.61 กิโลเมตร

ต่อมาในปี พ.ศ.2554 พบว่าจังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 4 อำเภอ คือ อำเภอบางละมุง อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา และอำเภอสัตหีบ มีพื้นที่กัดเซาะรวมระยะทาง 24.35 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง จังหวัดระยะองมีพื้นทีที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอแกลง อำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองระยอง มีพื้นที่กัดเซาะรวม 53.66 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะปานกลาง จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 4 อำเภอ คือ อำเภอขลุง อำเภอท่าใหม่ อำเภอนายายอาม อำเภอแหลมสิงห์ มีพื้นที่กัดเซาะรวม 35.21 กิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่กัดเซาะปานกลาง 23.21 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 12 กิโลเมตร และจังหวัดตราด มีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภอแหลมงอบ มีพื้นที่กัดเซาะรวม 46.63 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง