Montipora foveolata

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Acroporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังช่องเล็กแบบเคลือบพื้นหรือปนก้อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Montipora foveolata (Dana, 1846)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน