Acropora pinguis

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Acroporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังเขากวางกิ่งหนา บางส่วนเคลือบพื้น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acropora pinguis Wells, 1950

แหล่งที่พบ : อันดามัน