Acropora rudis

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Acroporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังเขากวางกิ่งหนา บางส่วนเคลือบพื้น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acropora rudis (Rehberg, 1892)

แหล่งที่พบ : อันดามัน