Acropora cuneata

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Acroporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังเขากวางกิ่งหนา บางส่วนเคลือบพื้น

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acropora cuneata (Dana, 1846)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน