Acropora stoddarti

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Acroporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังเขากวางแผ่แบนแบบโต๊ะ (ชาวเลเรียก “ปะการังร่ม”)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acropora stoddarti Pillai and Scheer, 1976

แหล่งที่พบ : อันดามัน