Acropora subulata

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Acroporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังเขากวางแผ่แบนแบบโต๊ะ (ชาวเลเรียก “ปะการังร่ม”)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acropora subulata (Dana, 1846)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน