Montipora altasepta

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Acroporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังช่องเล็ก แบบกิ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Montipora altasepta Nemenzo, 1967

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย