Acropora elseyi

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Acroporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังเขากวาง แบบแปรงล้างขวด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acropora elseyi (Brook, 1891)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน