Acropora carduus

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Acroporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังเขากวาง แบบแปรงล้างขวด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acropora carduus (Dana, 1846)

แหล่งที่พบ : อันดามัน