Acropora prostrata

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Acroporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังเขากวาง แบบกิ่งสั้น เป็นพุ่ม อาจแผ่แบนเล็กน้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acropora prostrata (Dana, 1846)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย