Acropora florida

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Acroporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังเขากวางแบบกิ่งยาว โปร่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acropora florida (Dana, 1846)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA