Acropora lutkeni

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Acroporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังเขากวางแบบกิ่งยาว โปร่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acropora lutkeni (Crossland)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน