ขนาด
ปลาฉลามวาฬ
 • 19 กุมภาพันธ์ 2563
 • 104
ปลาฉลามวาฬ สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ศูนย์ช่วยเหลือ


หากพบปลาฉลามวาฬ สามารถแจ้งการพบเห็น โดยระบุตำแหน่งหรือสถานที่ใกล้เคียงที่พบ จำนวนตัว และวันที่พบ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://mes.dmcr.go.th

เอกสารอ้างอิง
ทัศพล กระจ่างดารา, 2560. ปลากระดูกอ่อน (ปลาฉลาม ปลากระเบน และปลาหนู) ที่พบในน่านน้ำไทยและน่านน้ำใกล้เคียง. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 331 หน้า.
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์กลุ่มปลากระดูกอ่อนบางชนิดที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ในรอบ 6 ปี 2559-2564. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรุงเทพฯ. บริษัท เอ.พี. พริ้นติ้ง มีเดีย จำกัด. 118 หน้า.
https://www.wikipedia.org
https://www.fishbase.se/summary/2081
https://mes.dmcr.go.th
https://www.iucnredlist.org/

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด