ขนาด
วาฬ/โลมา
 • 1 สิงหาคม 2556
 • 14,364
วาฬ/โลมา สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ข้อมูลทั่วไปของวาฬและโลมา

          วาฬและโลมา จัดเป็นสัตว์เลือดอุ่น เลี้ยงลูกด้วยนม หายใจด้วยปอด และมีอุณหภูมิในร่างกายคงที่เกือบตลอดเวลา ปลาวาฬและโลมาอาศัยอยู่ในทะเลเปิด มีการย้ายถิ่นข้ามไปมาในประเทศหรือระหว่างประเทศ การโยกย้ายถิ่นอาจมีทั้ง การย้ายตามแหล่งอาหาร โยกย้ายตามฤดูกาล และย้ายแหล่งเพื่อการแพร่ขยายพันธุ์ น่านน้ำไทยเป็นบริเวณหนึ่งที่มีอุณหภูมิสูงอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลมีน้อยมาก จึงเป็นบริเวณที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นแหล่งแพร่พันธุ์และแหล่งอาหาร ในอดีตที่ผ่านมามีการล่าจับวาฬและโลมากันมาก เพื่อใช้บริโภคและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

          ปัจจุบันประชากรวาฬและโลมากำลังประสบปัญหาการคุกคามจากมนุษย์ ซึ่งทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญและจัดให้เป็นสัตว์คุ้มครอง โดยลงทะเบียนในอนุสัญญา CITES ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกในอนุสัญญาฉบับนี้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อมูลและการศึกษาเกี่ยวกับวาฬและโลมาในประเทศไทยยังมีอยู่น้อยมาก ประกอบกับการมีอุตสาหกรรมด้านการประมงในปริมาณที่สูง และกำลังถูกวิจารณ์อย่างมาก ว่าการประมงและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดผลกระทบต่อประชากรสัตว์ทะเล ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้อย่างจริงจัง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ถูกต้องในการนำไปวิเคราะห์ถึงปัญหาและผลกระทบอันเกิดจากการประมงหรือการอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

โลมา และ ปลาวาฬบรูด้า

โลมา และ วาฬบรูด้า

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.