ขนาด
วาฬ/โลมา
มาตรการลดผลกระทบการเกยตื้นวาฬ/โลมา

          สรุปสาเหตุปัญหา และมาตรการลดผลกระทบจากการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก (วาฬ/โลมา เต่าทะเล พะยูน) ขึ้น พร้อมทั้งเสนอเป็นมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมตามข้อสรุปประเด็นสำคัญของสถานการณ์สัตว์ทะเลหายากเกยตื้นรวม 12 ประเด็น ได้แก่

          1) สาเหตุการตายของสัตว์ทะเลหายาก

          2) องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกยตื้นและการตายของสัตว์แต่ละชนิด

          3) ถิ่นที่อยู่อาศัย ควรมีข้อมูลที่ชัดเจนของสัตว์ประจำถิ่นแต่ละชนิด

          4) การแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ

          5) การสร้างเครือข่ายและกระบวนการมีส่วนร่ว

          6) การจัดทำแผนงาน/ยุทธศาสตร์

          7) การเตรียมการในการกำหนดมาตรการและพื้นที่คุ้มครอง

          8) การพัฒนาบุคลากร

          9) ศูนย์ช่วยชีวิต (Rescue Center)

          10) ความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและพื้นที่ต่อเนื่อง

          11) แนวทางการเพาะขยายพันธ์

          12) ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อ

          โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังตารางต่อไปนี้

Download

MESU Measurement01

MESU Measurement02

MESU Measurement03

MESU Measurement04

MESU Measurement05

หมายเหตุ ชื่อย่อหน่วยงาน

สวพ. หมายถึง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน สทช. หมายถึง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง