ขนาด
มรดกแห่งอาเซียน
 • 22 สิงหาคม 2556
 • 15,841

พื้นที่ทางทะเลที่ได้รับการประกาศ

​          พื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียนที่จัดเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง มี 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา และกลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน และอ่าวพังงา

ลักษณะเด่นของพื้นที่ตามข้อกำหนด
​          อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล อุทยานมรดกแห่งอาเซียนนี้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากเมืองสตูล 40 กิโลเมตร และห่างจากฝั่งที่ท่าเรือปากบารา 22 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะ รวมทั้งพื้นที่บนเกาะและทะเลประมาณ 931,250 ไร่ หรือ 1,490 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อย 51เกาะ มีเกาะขนาดใหญ่ 7 เกาะ ได้แก่ เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลาง เกาะบาตวงและเกาะบิสสี แบ่งออกเป็น 2 หมู่เกาะใหญ่ คือ หมู่เกาะตะรุเตาและหมู่เกาะอาดัง-ราวี และได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2517 อุทยานแห่งชาติตะรุเตามีความงามของธรรมชาติทั้งบนเกาะ และในทะเล มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ในขณะที่ในทะเลก็งดงามด้วยกลุ่มปะการังต่างๆ

​          อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสิมิลัน และอ่าวพังงา จังหวัดพังงา อุทยานมรดกแห่งอาเซียนแห่งนี้ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสิมิลัน ที่มีความโดดเด่นในด้านระบบนิเวศปะการังน้ำตื้น และน้ำลึก และอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ที่มีความโดดเด่นในด้านระบบนิเวศป่าชายเลนและภูมิประเทศเขาหินปูน ประกอบไปด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นทั้งสังคมพืชป่าดงดิบ ป่าชายหาดซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ

(ที่มา:http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php ?PTA_CODE=1013 เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม พ.ศ.2555)

พื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียนที่จัดเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง

พื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียนที่จัดเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง

รูปอุทยานมรดกอาเซียน

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ