ขนาด
มรดกแห่งอาเซียน
 • 22 สิงหาคม 2556
 • 289

ข้อกำหนดและกฎหมายหลัก

ASEAN Declaration on Heritage Parks 2003
​          ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประกาศ โดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
เกณฑ์หลักและเกณฑ์สนับสนุน เกณฑ์หลักประกอบด้วย
​          มีความสมบูรณ์ทางนิเวศ (ecological completeness)
​          มีความเป็นตัวแทนของภูมิภาค (representativeness)
​          มีความเป็นธรรมชาติ (naturalness)
​          มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์อย่างสูง (high conservation importance)
​          มีขอบเขตทางกฎหมายชัดเจน (legally gazette areas)
​          มีแผนการจัดการพื้นที่ (approved management plan)

เกณฑ์สนับสนุนจะประกอบด้ว
​          มีความเชื่อมโยงระหว่างพรมแดน (trans-boundary
​          มีความเป็นเอกลักษณ์ (uniqueness)
​          มีความสำคัญทางชีววิทยาเชิงวัฒนธรรม (high ethno-biological significance)
​          มีความสำคัญต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (importance for endangered or precious biodiversity)

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • พะยูน
  พะยูน
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล