ขนาด
มรดกแห่งอาเซียน
นิยามและการประกาศ

อุทยานมรดกอาเซียน (ASEAN Heritage Parks)
          
จัดเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลระดับภูมิภาคที่เกิดขึ้นภาคใต้ความร่วมมือของประเทศอาเซียน โดยที่ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2546 ที่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ได้รับรองปริญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดกอาเซียน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอุทยานมรดกอาเซียน มีดังนี้
​          1. เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล ตลอดจนแหล่งนันทนาการในพื้นที่มรดกแห่งอาเซียนให้คงอยู่และอำนวยประโยชน์ตลอดไป โดยมีเป้าหมายให้เกิดกลไก รูปแบบ และแผนการจัดการในพื้นที่
​          2. เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการบุกรุกและการถือครองที่ดิน ภายในเขตอุทยานมรดกแห่งอาเซียน โดยกระบวนการตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
​          3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสำคัญของอุทยานมรดกแห่งอาเซียนให้กับประชาชนทั่วไป ชุมชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว
​          4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้า ศึกษาวิจัยและหาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ ทั้งทางบกและทางทะเล