ขนาด
พื้นที่สงวนชีวมณฑล
ข้อกำหนดและกฎหมายหลัก

          พื้นที่คุ้มครองนี้จัดตั้งขึ้นตามกรอบความร่วมมือนานาชาติ ตามข้อกำหนดของ The UNESCO Man and Biosphere Programme: MAB โดยพื้นที่ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลนั้นจะต้องมีพื้นที่ 3 บริเวณที่สัมพันธ์กัน (UNESCO, 2011) คือ

1. พื้นที่แกนกลาง(core area)
          เป็นพื้นที่ควรจัดตั้งโดยใช้กฎหมายเพื่อเป็นหลักประกัน ในการคุ้มครองระยะยาวและควรมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการคุ้มครอง และเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์ให้น้อยที่สุด

2. เขตกันชน(buffer zone)
          เป็นพื้นที่ควรอนุรักษ์หรืออยู่ติดกับพื้นที่แกนกลางเพื่อป้องกัน แกนกลาง กิจกรรมที่ดำเนินการเป็นกิจกรรมด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาลู่ทางการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูการศึกษาและการฝึกอบรม รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวและนันทนาการ

3. พื้นที่รอบนอก(transitional area)
          เป็นพื้นที่ซึ่งอาจมีขอบเขตไม่แน่นอน เป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานอนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆ นักวิชาการ กลุ่มอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี นักลงทุนเอกชนและผู้มีส่วนได้เสียที่ตกลงจะทำงานร่วมกัน ในการจัดการพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยเป็นผลประโยชน์ของทุกฝ่าย