ขนาด
พื้นที่สงวนชีวมณฑล
พื้นที่สงวนชีวมณฑล

          พื้นที่สงวนชีวมณฑล เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศบนบก ทะเล หรือชายฝั่งทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การยูเนสโก ที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ และระบบนิเวศ ที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่สงวนชีวมณฑล อยู่ทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ 
          1. พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
          2. พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่
          3. พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสัก-ห้วยทาก จังหวัดลำปาง
          4. พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จังหวัดระนอง (เป็นพื้นที่เดียว ที่อยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเล)
          5. พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่