ขนาด
พื้นที่ชุ่มน้ำ
 • 22 สิงหาคม 2556
 • 633

ลักษณะเด่นของพื้นที่ตามข้อกำหนด

พื้นที่ชุ่มน้ำในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
          ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาสามร้อยยอด ตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ 20 กิโลเมตร มียอดเขาแหลมมากมาย มีกลุ่มเขาโดดตามแนวชายฝั่งทะเลเป็นหย่อมๆ ในทะเลมีเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสัตกูต เกาะโครัง เกาะนมสาว เกาะระวิง และเกาะระวาง แนวชายฝั่งมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตรภูมิประเทศรอบเทือกเขาเป็นทุ่งที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ เรียกว่า “ทุ่งสามร้อยยอด” มีเนื้อที่ประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร พบทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพย้ายถิ่นอย่างน้อย 316 ชนิด

พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย
          พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศครอบคลุมถึงป่าเสม็ดผืนใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ในประเทศไทย มีความหลากหลายของระบบนิเวศน้ำจืด ลักษณะที่สำคัญคือเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายของนกน้ำสูงทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพรวมทั้งสัตว์ป่านานาชนิด พบนกกาบบัว (Mycteria leucocephala) ซึ่งเป็นนกที่พบว่าทำรังวางไข่เฉพาะบริเวณนี้เท่านั้น เป็นแหล่งใต้สุดที่พบเสือปลา (Prionailurus viverrinus) พบงูกระด้าง (Erpeton tentaculatum) ซึ่งเป็นประชากรที่แยกออกมาจากประชากรอื่น และนกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) ซึ่งเป็นชนิดที่อยู่ในสภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ มีจำนวนเพียงเล็กน้อยที่อพยพมา เป็นแหล่งทำรังวางไข่ขนาดใหญ่ของนกน้ำซึ่งอาจจะมีปริมาณถึง 10,000 ตัว ในปี พ.ศ.2524 พบเป็ดแดง (Dendrocygna javanica) และเป็ดคับแค (Nettapus coromandelianus) มาผสมพันธุ์กันบริเวณนี้มากถึง 10,000 ถึง 20,000 ตัว

พื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด
          เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายากประเภทหนึ่ง หาดเลนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอยหลอด (Solen regularis) ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของพื้นที่ และหอยอีกหลายชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและในภูมิภาค นอกจากนี้ยังพบนกอย่างน้อย 18 ชนิด บริเวณดอนหอยหลอดและป่าชายเลนใกล้เคียงตลอดแนวชายฝั่งทะเล และพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอย่างน้อย 42 ชนิด

พื้นที่ชุ่มน้ำในอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ำกระบุรี-ปากคลองกะเปอร์
          เป็นพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำหลายแบบผสมผสานกันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำผืนใหญ่ ได้แก่ หาดเลน หาดทราย แหล่งปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และป่าชายเลนดึกดำบรรพ์ที่สุด และมีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของประเทศ สามารถพบต้นโกงกางขนาดใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 300 ปี เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง คือ นกยางจีน (Egretta eulophotes) สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม คือ เหยี่ยวแดง (Haliatur indus) เหยี่ยวหน้าเทา (Butastur indicus) และสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ คือ นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล (Halcyon amauroptera) เป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัย และอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กุ้ง ปลา ป่าชายเลนจังหวัดระนองเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายและความชุกชุมของปลาค่อนข้างสูง พบปลามากกว่า 82 ชนิด

พื้นที่ชุ่มน้ำปากน้ำกระบี่
          ปากแม่น้ำกระบี่รวมทั้งแหล่งหญ้าทะเลในเกาะศรีบอยา เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งที่มีลักษณะเฉพาะแห่งหนึ่งของ ประเทศไทยพบนกอย่างน้อย 221 ชนิด ในพื้นที่ป่าชายเลนเป็นแหล่งที่พบนกที่อยู่ในสถานภาพที่แนวโน้มสูญพันธุ์ และสถานภาพใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด เช่น นกยางจีน (Egretta eulophotes) นกฟินฟุท (Heliopais personata) และนกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer) นอกจากนี้ยังพบพะยูน (Dugong dugon) ซึ่งอยู่ในสถานภาพแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ หาดเลนในพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ จัดเป็นเลนหางหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อนกอพยพในภาคใต้ ป่าชายเลนเป็นแหล่งที่มีความสำคัญหลากลายทางชีวภาพสูง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบ ได้แก่ ลิงแสม (Macaca fascicularis) ซึ่งอยู่ในสานภาพใกล้ถูกคุกคาม และนากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinerea) หาดเลนและป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์วัยอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ปลากระบอก (Mugil spp.) และปูทะเลก้ามสีฟ้า (Scylla serrata) เป็นต้น

พื้นที่ชุ่มน้ำในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
          ประกอบด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหลากหลายรูปแบบ เช่น ป่าชายเลน ป่าจาก หาดเลน หาดทราย แนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเล จัดเป็นตัวอย่างของระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำที่ครอบคลุมทั้งแม่น้ำ ปากแม่น้ำ และพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่ง เป็นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่หายากและอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามหลายชนิด พบนกอย่างน้อย 212 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม เช่น นกยางลายเสือ (Gorsachius melanolophus) เหยี่ยวแดง (Haliaster indus) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ เช่น นกยางโทนใหญ่ (Egretta alba) นกฟินฟุท (Heliopais personata) ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง เช่น นกนางนวลแกลบหนอนใหญ่ (Sterna bergii) นกนางนวลแกลบจีน (Sterna bernsteini) เป็นแหล่งที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ พืชที่พบในป่าชายเลน เช่น โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apicundra) โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora apiculata) โปรงขาว (Ceriops decandra) นอกจากนั้นยังเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายของหญ้าทะเล หญ้าทะเลที่พบ เช่น หญ้าเต่า (Thalassia hemprichii) หญ้าชะเงาใบขาว (Enhalus acoroides) ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยเป็นแหล่งอาหาร แหล่งหลบภัย แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน โดยเฉพาะปลา กุ้ง ปู และพะยูน (Dugong dugon) พบปลาอย่างน้อย 75 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 13 ชนิด

พื้นที่ชุ่มน้ำในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
          หมู่เกาะอ่างทองประกอบด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหลายรูปแบบ เช่น หาดทราย หาดหิน ป่าชายเลน และแนวปะการัง เป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืช และสัตว์โดยบางชนิดจัดเป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ กล้วยไม้นารี ช่องอ่างทอง (Paphiopedilum niveum) สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ นกเงือกดำ (Anthracoceros malayanus) สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม เช่น นกออก (Haliaeetus laucogaster) นกลุมพูขาว (Ducula bicolor)

พื้นที่ชุ่มน้ำในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
          พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาประกอบด้วยเกาะประมาณ 42 เกาะ จึงเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ ทั้งชายหาด ปากแม่น้ำ ป่าชายเลน หาดเลน หน้าผา หาดหิน และแหล่งหญ้าทะเล เป็นตัวอย่างของพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ได้แก่ พะยูน (Dugong dugon) สถานภาพถูกคุกคามของโลก ได้แก่ นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii) และนกซ่อมทะเลอกแดง (Limnodromus semipalmatus) สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม เช่น นกออก (Haliaeetus leucogaster) และเป็นแหล่งพันธุกรรมพืชและสถานอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนที่สำคัญ

พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย

พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย

พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย

ที่มา : park.dnp.go.th , kanchanapisek.culture.go.th , phatlung.nso.go.th

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • พะยูน
  พะยูน
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ