ขนาด
พื้นที่ชุ่มน้ำ
 • 22 สิงหาคม 2556
 • 383

ข้อกำหนดและกฎหมายหลัก

          The Ramsar Convention ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ ได้แก่
          ประเมินจากความเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นตัวแทนที่ดีหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นตัวอย่างที่ดี หรือตัวแทนที่ดีของพื้นที่ธรรมชาติหรือใกล้เคียงธรรมชาติ บ่งชี้ลักษณะทางชีวภูมิศาสตร์ของภูมิภาคนั้นๆ หรือที่พบเห็นโดยทั่วไปในเขตชีวภูมิศาสตร์มากกว่าหนึ่งเขต หรือมีบทบาทสำคัญทางอุทกวิทยา ชีววิทยาหรือนิเวศวิทยา ในขบวนการทางธรรมชาติของระบบลุ่มน้ำหรือชายฝั่งทะเลที่มีพื้นที่หรือความยาวอยู่ในพรมแดนมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือเป็นพื้นที่ประเภทพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทที่หายากหรือไม่ธรรมดาในเขตชีวภูมิศาสตร์นั้น

          ประเมินจากพืชและสัตว์ในพื้นที่ชุ่มน้ำ กล่าวคือ เป็นถิ่นที่พบเห็นการอยู่รวมกันของชนิดพันธุ์หรือสายพันธุ์ของพืชและสัตว์ที่หายากและมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์หรือใกล้จะสูญพันธุ์ ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งชนิดในจำนวนหนึ่ง ยังมีคุณค่าพิเศษต่อการดำรงไว้ของพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ในพื้นที่นั้น หรือมีคุณค่าพิเศษในฐานะที่เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ในช่วงสำคัญของวงจรชีวิตหรือมีคุณค่าพิเศษสำหรับชนิดหรือสังคมของพืชและสัตว์เฉพาะถิ่น

          ประเมินจากนกน้ำ กล่าวคือ พบเห็นนกน้ำ 20,000 ตัวได้เสมอ หรือพบเห็นนกน้ำได้จำนวนหนึ่งเป็นประจำ เป็นนกในกลุ่มสำคัญซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้คุณค่าความอุดมสมบูรณ์หรือความหลากหลายของพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือกรณีที่มีข้อมูลประชากรของนกน้ำ เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนนกน้ำชนิดใดชนิดหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 1 ของประชากรนกน้ำทั้งหมดในชนิดพันธุ์หรือสายพันธุ์นั้น

          ประเมินจากปลา กล่าวคือ เป็นถิ่นที่อยู่ของปลาจำนวนมากซึ่งเป็นสายพันธุ์ ชนิดพันธุ์หรือครอบครัวปลาพื้นเมือง มีความสำคัญต่อช่วงชีวิตของปลา การดำรงอยู่ร่วมกันของปลาชนิดต่างๆ หรือมีประชากรปลาซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์หรือมีผลผลิตที่มีคุณค่าที่ได้รับจากพื้นที่ หรือเป็นแหล่งอาหาร ถิ่นที่หากินสำคัญของปลา เป็นแหล่งวางไข่ที่เจริญเติบโตของลูกปลา และ/หรือเป็นเส้นทางอพยพของประชากรปลา ทั้งที่อยู่ในเขตพื้นที่นั้นและที่มาจากแหล่งอื่น

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • พะยูน
  พะยูน
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.