ขนาด
พื้นที่ชุ่มน้ำ
นิยามและการประกาศ

          อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Convention on Wetlands of International Importance as Waterfowl Habitat or Ramsar Convention) จัดทำขึ้นเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศภาคี ในการอนุรักษ์และยับยั้งการสูญเสียระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำและสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด อนุสัญญาแรมซาร์ มีผลใช้บังคับในเดือนธันวาคม พ.ศ.2518 ปัจจุบันมีภาคี 160 ประเทศ (http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-parties-contracting-parties-to-23808/main/ramsar/1-36-123%5E23 808_4000_0_ เข้าถึงเมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2554) พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) 1,947 แหล่ง คิดเป็นพื้นที่รวม 1.90 ล้านตารางกิโลเมตร ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ชุ่มน้ำเหล่านี้ เป็นพื้นที่คุ้มครองที่รวมเอาชายฝั่งทะเลไว้ด้วย ซึ่งรวมถึงแนวปะการัง ป่าชายเลน และแหล่งหญ้าทะเล (อนุวัฒน์, 2551)

          พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland)หมายถึงลักษณะทางภูมิประเทศที่มีรูปแบบเป็นพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ำน้ำ มีน้ำท่วม มีน้ำขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ำ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ำขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งและน้ำทั้งที่เป็นน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเล และพื้นที่ของทะเล ในบริเวณซึ่งเมื่อน้ำลดลงต่ำสุดมีความลึกของระดับน้ำไม่เกิน 6 เมตร