ขนาด
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ทางทะเลที่ได้รับการประกาศ

          ปัจจุบันมีพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 6 แห่ง ติดต่อกับพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัดด้วยกัน ได้แก่ บริเวณพื้นที่จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่และพังงา คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดรวม 9,499.26 ตร.กม.

ตารางพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล

พื้นที่ พื้นที่ (ตร.กม.) วันที่ประกาศ
1. พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา บริเวณพื้นที่บางส่วนตามแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดพังงาในเขตพื้นที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเมืองพังงา อำเภอทับปุดและอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 3,309.80 15 มี.ค. 2550
2.พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี บริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 396.24 30 ก.ค. 2553
3. พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 1,308.01 30 ก.ค. 2553
4. พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ บริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายางและอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 850.74 19 ก.ค. 2553
5. พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมือง อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 2,785.01 15 มี.ค. 2550
6. พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ 849.46 30 ก.ค. 2553
รวม 9,499.26

รูปพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม