ขนาด
พื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใต้น้ำ
 • 24 สิงหาคม 2556
 • 1,644

นิยามและการประกาศ

          พื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใต้ทะเลให้ความคุ้มครองทางวัฒธรรม เช่น ซากเรือจม ประภาคาร และสะพานท่าเรือ เป็นต้น โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้กำหนดจำกัดความของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สิ่งเทียมโบราณวัตถุและสิ่งเทียมศิลปวัตถุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในรูปแบบของพื้นที่คุ้มครองโบราณคดีใต้ทะเล ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้ให้ความสำคัญในการขึ้นทะเบียนแหล่งและการบริหารจัดการควบคุมดูแล

          โดยประเทศไทยมีการประกาศคุ้มครองพื้นที่โบราณคดีใต้ทะเล เช่น ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 เรื่อง กำหนดบริเวณท้องทะเลอ่าวไทย ท้องที่จังหวัดชลบุรี เป็นบริเวณห้ามงมค้นหาโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (อนุวัฒน์, 2551)

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • พะยูน
  พะยูน
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง