ขนาด
พื้นที่มาตรการในการทำประมง
  • 3 พฤศจิกายน 2556
  • 393

พื้นที่ทางทะเลที่ได้รับการประกาศ

          พื้นที่กำหนดมาตรการในการทำประมงที่ประกาศใช้เพื่อห้ามใช้เครื่องมือประมงบางประเภทในระหว่างฤดูวางไข่และผสมพันธุ์ของสัตว์น้ำสำคัญทางเศรษฐกิจบางชนิดมีทั้งสิ้น 4 แห่ง ครอบคลุมจังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ สุราษฎร์ธานี ทางฝั่งอ่าวไทย จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรังทางฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย
          1. กำหนดเขตห้ามใช้อวนลากมีถุงและอวนรุนทำการประมงในท้องที่จังหวัดชลบุรี
          2. กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่และตรังภายในระยะเวลาที่กำหนด
          3. กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลามีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด
          4. กำหนดห้ามใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดทำประมงแมงดาทะเลในฤดูวางไข่ในบริเวณอ่าวพังงา ท้องที่อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอทับปุด และกิ่งอำเภอเกาะยาว โดยเด็ดขาด

พื้นที่กำหนดมาตรการในการทำประมง

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ