ขนาด
พื้นที่มาตรการในการทำประมง
 • 22 สิงหาคม 2556
 • 15,815

ลักษณะของพื้นที่คุ้มครอง

พื้นที่กำหนดมาตรการในการทำประมง แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
          1) ห้ามใช้เครื่องมือประมงบางประเภทในระหว่างฤดูวางไข่และผสมพันธุ์ของสัตว์น้ำสำคัญทางเศรษฐกิจบางชนิด
          2) ห้ามใช้เครื่องมือประมงบางประเภทในบางบริเวณ มีรายละเอียดดังนี้

          1. พื้นที่กำหนดมาตรการในการทำประมงประเภทที่ 1 เป็นการกำหนดโดย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทั้งสิ้น 4 แห่ง ครอบคลุมจังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ สุราษฎร์ธานี ทางฝั่งอ่าวไทย จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรังทางฝั่งอันดามัน

ตารางพื้นที่ห้ามใช้เครื่องมือประมงบางประเภทในระหว่างฤดูวางไข่และผสมพันธุ์

เรื่องประกาศ วันที่ประกาศ พื้นที่ (ตร.กม.) ระยะเวลา
1. กำหนดเขตห้ามใช้อวนลากมีถุงและอวนรุนทำการประมงในท้องที่จังหวัดชลบุรี

26 มิ.ย. 2518

1,210.87

1 ก.ย. ถึงสิ้นเดือน ก.พ. ของทุกปี
2. กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่และตรังภายในระยะเวลาที่กำหนด

24 ต.ค. 2551

4,635.25

15 เม.ย. ถึง 15 มิ.ย.ของทุกปี
3. กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลามีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด

24 ม.ค. 2550

n.d.

15 ก.พ. ถึง 15 พ.ค.ของทุกปี
4. กำหนดห้ามใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดทำประมงแมงดาทะเลในฤดูวางไข่ในบริเวณอ่าวพังงา ท้องที่อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอทับปุด และกิ่งอำเภอเกาะยาว โดยเด็ดขาด

5 ม.ค. 2525

2,652.40

1 ธ.ค. ถึงสิ้นเดือน ก.พ. ของทุกปี

หมายเหตุ : n.d. คือ ไม่มีข้อมูล ที่มา : กรมประมง, 2552 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2549

          2. พื้นที่กำหนดมาตรการในการทำประมงประเภทที่ 2 เป็นการกำหนดโดย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อห้ามใช้เครื่องมือประมงบางประเภทในบางบริเวณโดยไม่จำกัดเวลามีทั้งสิ้น 16 ประกาศ ครอบคลุม จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัดนอกจากนี้ยังมีมาตรการในการทำประมงที่ห้ามในทั่วราชอาณาจักรดังนี้
          2.1 ห้ามทำการประมงในฤดูวางไข่ของปูทะเล ปูม้า และปูลาย ทั่วราชอาณาจักร
          2.2 ห้ามมิให้ทำการประมงเต่าทะเลและกระทะเล รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำดังกล่าวและสัตว์ทะเลหายากอื่น คือ พะยูน โลมา ฉลามวาฬทั่วราชอาณาจักร
          2.3 ห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมง
          2.4 ห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า 2.5เซนติเมตร ทำการประมงในเวลากลางคืน
          2.5 กำหนดขนาดช่องตาอวนในการทำการประมงปลากะตัก
          2.6 กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงหอยชนิดสองฝา
          2.7 กำหนดห้ามใช้อวนหรือเครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดสำหรับทำการประมงปลาหมึกโดยใช้ไฟฟ้าล่อ
          2.8 ห้ามมิให้ใช้เครื่องมืออวนรังและเฝือกรังทำการประมง
          2.9 ห้ามใช้เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมาน หรือกั้นซู่รั้วไซมาน ลี่หรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการใช้คล้ายคลึงกัน ทำการประมง
          2.10 ห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีแหล่งปะการังกองหินในทะเล หรือแหล่งปะการังเทียม
          2.11 ห้ามใช้เครื่องมือที่ใช้สำหรับดูดแร่หรือเครื่องมือที่มีลักษณะหรือวิธีการใช้คล้ายคลึงกันทำการประมง

ตารางพื้นที่ห้ามใช้เครื่องมือประมงบางประเภทบางบริเวณไม่จำกัดเวลา

เรื่องประกาศ วันที่ประกาศ พื้นที่ (ตร.กม.)
1 กำหนดเขตห้ามใช้อวนลากและอวนรุนทำการประมงในบริเวณอ่าวพังงา 14 ธ.ค. 2541 2,652.40
2. กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดตรัง 9 ต.ค. 2550 1,339.28
3. กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดกระบี่ 9 ต.ค. 2550 1,763.50
4. กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9 ต.ค. 2550 n.d.
5. กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดระยอง 3 ม.ค. 2551 613.18
6. กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดนราธิวาส 3 ม.ค. 2551 299.48
7. กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดปัตตานี 3 ม.ค. 2551 668.77
8. กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดสตูล 29 ม.ค. 2552 629.33
9. กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่และกำหนดขนาดช่องตาอวนที่ใช้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงปลากะตัก พ.ศ.2544 23 มี.ค. 2544 n.d.
10. กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิด ทุกประเภท ทุกขนาดที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดตราด 24 ม.ค. 2528 414.89
11. กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงหอยสองฝาในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร 17 มี.ค. 2518 203.57
12. กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลภายในพื้นที่กำหนด 16 พ.ค. 2535 157.72
13. กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากคานถ่างหรืออวนลากแขกที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ทำการประมงในท้องที่ชลบุรี 23 มี.ค. 2542 3,452.72
14. กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในท้องที่บางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 19 ต.ค. 2542 n.d.
15. กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลาก อวนรุนและคราดหอยทำการประมงในบริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด 28 มี.ค. 2543 414.89
16. กำหนดห้ามทำการประมงหอยสองฝา 18 ก.ย. 2551 16.14

หมายเหตุ : n.d. คือ ไม่มีข้อมูล
ที่มา : กรมประมง, 2552 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2549

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • งูทะเล
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ