ขนาด
ที่รักษาพืชพันธุ์
 • 24 สิงหาคม 2556
 • 1,785

นิยามและการประกาศ

          ที่รักษาพืชพันธุ์เป็นพื้นที่คุ้มครองที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 พระราชบัญญัตินี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อ พ.ศ.2496 และ พ.ศ.2528 ได้กำหนดพื้นที่คุ้มครองที่เรียกว่า “ที่รักษาพืชพันธุ์” ซึ่งหมายถึง ที่จับสัตว์น้ำซึ่งอยู่บริเวณพระอารามหรือปูชนียสถานหรือติดกับเขตสถานที่ดังกล่าวแล้ว บริเวณประตูน้ำ ประตูระบายน้ำ ฝาย หรือทำนบ หรือที่ซึ่งเหมาะแก่การรักษาพืชพันธุ์

          พื้นที่คุ้มครองนี้มีมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตและลักษณะของพื้นที่และการประกาศ คือ มาตรา 4 (ข้อ 5) : การกำหนดคำนิยามของ “ที่จับสัตว์น้ำ” มาตรา 6 : การกำหนดประเภทของที่จับสัตว์น้ำ มาตรา 7 : การจัดตั้งที่รักษาพืชพันธุ์ มาตรา 8 : การกำหนดคำนิยามของที่รักษาพืชพันธุ์ และมาตราที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์น้ำในที่รักษาพืชพันธุ์ มี 7 มาตรา คือ มาตรา 4 (ข้อ 2) มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 และ มาตรา 22

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว