ขนาด
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
 • 24 สิงหาคม 2556
 • 20,040

นิยามและการประกาศ

          อุทยานแห่งชาติทางทะเลเป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทที่ 2 (IUCN Category II: National Park) ตามระบบการจำแนกประเภทของ IUCN (1994) อุทยานในประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2545 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีพระราชบัญญัติฯ การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ (อนุวัฒน์, 2551)

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล