ขนาด
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
นิยามและการประกาศ

          อุทยานแห่งชาติทางทะเลเป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทที่ 2 (IUCN Category II: National Park) ตามระบบการจำแนกประเภทของ IUCN (1994) อุทยานในประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2545 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีพระราชบัญญัติฯ การคุ้มครองและดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ (อนุวัฒน์, 2551)