ขนาด
เต่าทะเล
แหล่งวางไข่เต่าทะเล

1. ฝั่งอ่าวไทย
          แหล่งวางไข่เต่าทะเลที่สำคัญ ได้แก่ เกาะคราม จังหวัดชลบุรี เต่าทะเลที่ขึ้นวางไข่พบสองชนิด คือเต่าตนุและเต่ากระ ซึ่งมีการบันทึกจำนวนหลุมไข่เต่าทะเลไว้ตั้งแต่ปี 2528 - 2543 เนื่องด้วยเกาะครามเป็นเขตที่อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ การเข้าออกจากเกาะจึงมีการดูแลเข้มงวด พื้นที่จึงยังคงความสงบเหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเล นอกจากนั้น การลักลอบเก็บไข่เต่าก็มีน้อย ปัญหาใหญ่เกิดจากการติดเครื่องมือประมง ซึ่งยังพบอยู่เป็นประจำ จึงทำให้จำนวนแม่เต่าทะเลที่ขึ้นวางไข่ลดลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเต่ากระที่ขึ้นวางไข่ในปัจจุบันลดลงกว่าในอดีตอย่างมาก และพบเป็นปัญหาใหญ่กว่าเต่าตนุ สาเหตุใหญ่เนื่องจากเต่ากระเป็นเต่าทะเลชนิดที่มีการล่ามากที่สุดในอดีต เนื่องจากกระดองมีสีสันสวยงามและมีราคาสูงกว่าเต่าทะเลชนิดอื่น นอกจากนั้นเต่ากระส่วนใหญ่อาศัยบริเวณน้ำตื้นในแนวปะการัง จึงถูกล่าจับได้ง่าย

แหล่งวางไข่เต่าทะเลที่สำคัญ

2. ฝั่งทะเลอันดามัน
          แหล่งวางไข่เต่าทะเลที่สำคัญ ๆ แบ่งได้เป็น 3 แห่งคือ หมู่เกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา, หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และ หาดสวนมะพร้าว จังหวัดภูเก็ต

          เนื่องจากสภาพหาดมีแหล่งวางไข่แยกเป็นหลายหาด และแต่ละหาดมีความยาวมาก การเก็บข้อมูลจึงไม่ค่อยสมบูรณ์ จะเห็นว่าข้อมูลที่ได้ในปีแรก ๆ ได้จากการบันทึกของผู้ประมูลไข่เต่าทะเล ซึ่งการบันทึกข้อมูลไม่ได้แยกประเภทของเต่าทะเลไว้ ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลรวมของเต่าหญ้า และเต่ามะเฟือง แต่อย่างไรก็ตามจำนวนเต่าทะเลที่ขึ้นวางไข่ในปัจจุบัน ลดลงกว่าเมื่อ 15 กว่าปีก่อนถึง 90% ซึ่งสาเหตุการลดจำนวนลงเนื่องจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน

สรุป
          ในประเทศไทย ยกเว้นเพียงเต่าหัวฆ้อนซึ่งพบได้น้อยและไม่พบการวางไข่ เต่าทะเลที่เหลือมีการวางไข่บริเวณชายหาดของทะเลฝั่งอันดามัน (เต่ามะเฟือง เต่าตะนุ เต่าหญ้า และเต่ากระ) และทะเลฝั่งอ่าวไทย (เต่าตะนุ และเต่ากระ) เต่าทะเลที่พบวางไข่มากที่สุดคือเต่าตะนุ รองลงมาเป็นเต่ากระ เต่าทั้งสองชนิดนี้ เลือกวางไข่ตามชายหาดของเกาะต่างๆ ในขณะที่เต่าหญ้าและเต่ามะเฟืองมีสถิตการวางไข่ที่น้อย และชอบที่จะวางไข่ตามแนวชายหาดของแผ่นดินใหญ่