ขนาด
เต่าทะเล
 • 3 กรกฎาคม 2556
 • 673
เต่าทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

ความแตกต่างชนิดพันธุ์เต่าทะเล

ความแตกต่างชนิดพันธุ์

          เต่าทะเลมีขนาดร่างกายที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับเต่าบก ขนาดร่างกายที่มีขนาดใหญ่มีส่วนช่วยในการกักเก็บความร้อนและลดการสูญเสียน้ำออกทางผิวหนัง เนื่องจากขนาดร่งกายที่ใหญ่จะมีสัดส่วนพื้นที่ผิวต่อขนาดตัว(ปริมาตร)น้อยกว่า นอกจากนี้ขนาดร่างกายที่ใหญ่ทำให้โอกาสที่จะถูกทำร้ายโดยศัตรูทางธรรมชาติลดลง

tt

ร่างกายที่ใหญ่ขึ้น

ร่างกายที่ใหญ่ขึ้น

สภาพแวดล้อมในน้ำทะเล ทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อนและน้ำจืด ออกจากร่างกายผ่านทางผิวหนังตลอดเวลา

ร่างกายที่ใหญ่ขึ้น

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว