ขนาด
เต่าทะเล
ความแตกต่างชนิดพันธุ์เต่าทะเล

ความแตกต่างชนิดพันธุ์

          เต่าทะเลมีขนาดร่างกายที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับเต่าบก ขนาดร่างกายที่มีขนาดใหญ่มีส่วนช่วยในการกักเก็บความร้อนและลดการสูญเสียน้ำออกทางผิวหนัง เนื่องจากขนาดร่งกายที่ใหญ่จะมีสัดส่วนพื้นที่ผิวต่อขนาดตัว(ปริมาตร)น้อยกว่า นอกจากนี้ขนาดร่างกายที่ใหญ่ทำให้โอกาสที่จะถูกทำร้ายโดยศัตรูทางธรรมชาติลดลง

tt

ร่างกายที่ใหญ่ขึ้น

ร่างกายที่ใหญ่ขึ้น

สภาพแวดล้อมในน้ำทะเล ทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อนและน้ำจืด ออกจากร่างกายผ่านทางผิวหนังตลอดเวลา

ร่างกายที่ใหญ่ขึ้น