ขนาด
เต่าทะเล
ชนิดพันธุ์เต่าทะเล

          ปริมาณเต่าทะเล ที่ทำการเพาะพันธุ์และปล่อยกลับสู่ทะเล ไม่สามารถชดเชยประชากรในธรรมชาติได้เนื่องจากอัตรารอดของลูกเต่าทะเลในธรรมชาติน้อยมากเต่าทะเลจึงลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถูกล่าจับด้วยเครื่องมือทำการประมง ซึ่งการพัฒนาการของเครื่องมือประมงไทย ประเภท อวนลากและเครื่องมือทำการประมงอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2507 ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องมือทำการประมงไทยสูงขึ้นมาก นอกจากนั้นการทำการประมงของไทยในสมัยนั้นยังขาดมาตรการการควบคุมที่ดีพอ ทำให้เต่าทะเลถูกทำลายโดยการประมงใกล้ฝั่งปีละจำนวนมาก เนื่องจากปริมาณความต้องการกระดองและเนื้อเต่าทะเลเพื่อการส่งออกสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงมีการล่าจับเต่าทะเลมากในระยะหนึ่งต่อมา กรมประมง ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จึงได้ออกประกาศห้ามทำการประมงอวนลากใกล้ชายฝั่งในระยะ 3,000 เมตรจากชายฝั่ง และเพิ่มกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลมากขึ้นต่อมาสัมปทาน เก็บฟองไข่เต่าทะเล ได้ถูกยกเลิกไป สาเหตุจากการลดจำนวนของเต่าทะเล และแหล่งวางไข่เต่าทะเลหลายแห่งได้ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร

          ปัจจุบันเต่าทะเลถูกจัดเป็นสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่งโดยทั่วโลกกำลังตระหนัก ถึงการลดจำนวนลง และมีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุ์ไปในไม่ช้า โดยเฉพาะเต่าทะเลในน่านน้ำไทย ซึ่งเหลือจำนวนน้อยมาก ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายคุ้มครองและอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วก็ตาม จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ทุก ๆ ฝ่ายควรให้ความร่วมมือร่วมใจช่วยกันอนุรักษ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เต่าทะเลคงอยู่สืบไปก่อนที่จะสายเกินไป

          ชนิดพันธุ์ เต่าทะเลทั่วโลกพบอยู่ 7 ชนิดด้วยกัน คือ เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) เต่าตนุ (Chelonia mydas) เต่าหลังแบน (Natator depressus) เต่ากระ (Eretmochelys imbricata), เต่าหัวฆ้อน (Caretta caretta) เต่าหญ้า (Lepidochelys olivacea) และเต่าหญ้าแคมป์ (Lepidochelys kempi)

          เต่าทะเลที่พบในเขตน่านน้ำประเทศไทย มี 5 ชนิด จัดอยู่ใน 2 วงศ์ (Family) ประกอบด้วย

           (1)  วงค์ Cheloniidae มีอยู่ 4 ชนิดด้วยกัน คือ

                  เต่าตนุ Green turtle / Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)
                  เต่ากระ Hawksbill turtle / Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766)
                  เต่าหญ้า Olive Ridley Turtle / Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829)
                  เต่าหัวค้อน Loggerhead Turtle / Caretta caretta (Linneaus, 1758)

            (2)   วงค์ Dermochelyidae. มีอยู่เพียงชนิดเดียว คือ

                  เต่ามะเฟือง Leatherback Turtle /Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761) 

          เต่าทะเลที่ไม่พบในเขตน่านน้ำประเทศไทย มี 2 ชนิด ประกอบด้วย

                  เต่าหลังแบน Flatback Turtle,Natator depressus
                  เต่าหญ้าแคมป์ Kemps ridley,Lepidochelys kempi