ขนาด
เต่าทะเล
เต่าทะเล สารสนเทศ ทช. ศูนย์ข้อมูลกลาง ทช.

สถานภาพเต่าทะเลในน่านน้ำไทย

1. ฝั่งอ่าวไทย
          จากข้อมูลในปี 2550 พบพ่อแม่เต่าทะเลที่สมบูรณ์เพศจำนวน 400 ตัว ซึ่งมีแหล่งวางไข่บริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี โดยเต่าทะเลกลุ่มเด่นคือ เต่าตนุ รองลงมาคือ เต่ากระ ในปี พ.ศ. 2552-2553 ไม่มีรายงานการพบเต่าหญ้าและเต่ามะเฟืองในอ่าวไทยเลย จากการสำรวจบริเวณฝั่งอ่าวไทยบริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี พบว่า แม่เต่าตนุและเต่ากระในแต่ละปี ประมาณ 550 ตัว บางตัวกลับมาวางไข่ในบริเวณชายหาดเดิมได้ถึง 5 ครั้ง ในฤดูวางไข่ปีเดียวกันและมีระยะเวลาวางไข่แต่ละครั้งส่วนใหญ่ห่างกัน 10-12 วัน ในปี พ.ศ. 2552เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ในประเทศไทย 502 รัง ในจำนวนนี้พบในฝั่งอ่าวไทยถึง 387 รัง คิดเป็นร้อยละ 77 ของจำนวนรังไข่ทั้งประเทศ ซึ่งในปีดังกล่าวพบแหล่งวางไข่เต่าทะเลเพิ่มเติมจากเดิมที่ได้บันทึกไว้คือ บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

          ส่วนในปี พ.ศ. 2553 มีรายงานการสำรวจพบเต่าตนุและเต่ากระ บริเวณชายหาดจังหวัดชลบุรี อ่าวนาจอมเทียน อ่าวบางละมุง เกาะคราม อ่าวบางเสร่ และอ่าวแสมสาร โดยบริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี พบแม่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่จำนวน 10 ตัว

2. ฝั่งทะเลอันดามัน
          เต่าตนุ เป็นเต่าทะเลกลุ่มเด่นที่สุดของทะเลฝั่งอันดามัน ส่วนเต่าหญ้าและเต่ามะเฟืองพบน้อยมาก และไม่พบเต่ากระทางฝั่งทะเลอันดามันเลย ในช่วง พ.ศ. 2513-2515 เต่าหญ้าและเต่ามะเฟืองเข้ามาวางไข่บริเวณหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ปีละมากกว่า 400 รังต่อปี แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2533-2535 มีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ปีละ 20-40 รังต่อปีเท่านั้นจากการศึกษาของกาญจนาและคณะในปี พ.ศ. 2540 ในการสำรวจทางอากาศบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน 8 แห่ง ในจังหวัดพังงา กระบี่ ตรังและสตูล พบเต่าตนุบริเวณบ้านท่าเลน จังหวัดกระบี่ และบริเวณเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล ส่วนเต่ากระพบเพียงตัวเดียวเท่านั้นในบริเวณบริเวณบ้านท่าเลน จังหวัดกระบี่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 จากรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบพ่อแม่เต่าทะเลที่สมบูรณ์เพศจำนวน 120 ตัว ซึ่งมีแหล่งวางไข่บริเวณเกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงาและบริเวณเกาะภูเก็ตโดยเต่าทะเลที่เป็นกลุ่มเด่นของทะเลฝั่งอันดามัน คือ เต่าตนุ เช่นเดียวกับฝั่งอ่าวไทย และยังคงพบประชากรของเต่าหญ้าและเต่ามะเฟืองในบริเวณดังกล่าวด้วย แต่ไม่พบเต่ากระเลย จากการศึกษาประชากรเต่าทะเลล่าสุดโดยการคำนวณจากจำนวนรังไข่เต่าทะเล พบว่าในปี พ.ศ. 2552 เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ทั้งหมด 502 รัง ในจำนวนนี้พบในฝั่งทะเลอันดามัน 115 รัง แต่ในปี พ.ศ. 2553 พบจำนวนรังไข่เต่าทะเล 101 รัง แสดงถึงแนวโน้มของประชากรเต่าทะเลลดลงในปี พ.ศ. 2553 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2552

ตารางสรุปจำนวนรังไข่เต่าทะเลบริเวณฝั่งอ่าวไทยในปี พ.ศ. 2552

จังหวัด พื้นที่วางไข่ จำนวนรังไข่เต่า
เต่าตนุ เต่ากระ เต่ามะเฟือง เต่าหญ้า รวม
ชลบุรี เกาะคราม 188 125 - - 313
ประจวบคีรีขันธ์ เกาะทะลุ - 4 - - 4
หาดแหลมกุ่มอ.ทับสะแก 1 - - - 1
ชุมพร อ่าวท้องทรายอ.หลังสวน - 1 - - 1
สุราษฎร์ธานี เกาะเต่า 5 - - - 5
นครศรีธรรมราช เกาะกระ 38 25 - - 63
รวม 232 155 0 0 387

ตารางสรุปจำนวนรังไข่เต่าทะเลบริเวณฝั่งทะเลอันดามันในปี พ.ศ. 2552-2553

จังหวัด พื้นที่วางไข่ ปีสำรวจ จำนวนรังไข่เต่า
เต่าตนุ เต่ากระ เต่ามะเฟือง เต่าหญ้า รวม
พังงา เกาะสิมิลัน 2552 85 - - - 85
2553 29 - - - 29
เกาะสุรินทร์ 2552 9 - - - 9
2553 12 - - - 12
เกาะพระทอง 2552 9 - - - 9
หาดท้ายเหมือง 2552 1 - 1 - 2
ชายฝั่งตะวันตกของพังงา 2553 12 - 2 4 18
ภูเก็ต หาดรายัน 2552 2 - - - 2
ชายฝั่งตะวันตกของภูเก็ต 2553 - - 2 - 2
กระบี่ เกาะลันตาใหญ่ 2552 - - - 1 1
เกาะไม้ไผ่ 2552 2 - - - 2
สตูล เกาะสาหร่าย 2552 2 - - - 2
เกาะอาดัง 2552 3 - - - 3
2553 30 - - - 30
เกาะตะรุเตา 2553 10 - - - 10
รวม 2552 113 0 1 1 115
รวม 2553 93 0 4 4 101

          จากรายงานสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2550-2554 สามารถสรุปภาพรวมสถานสถานภาพเต่าทะเลในประเทศไทย ได้ดังนี้

          ในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก พบการวางไข่ของเต่าทะเล 2 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ และเต่ากระ บริเวณเกาะเสม็ด เกาะกุฎี เกาะทะลุ และเกาะมันใน จังหวัดระยอง จำนวน 10 รังต่อปี และบริเวณเกาะคราม และเกาะใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี จำนวน 120-160 รังต่อปี การวางไข่มีปริมาณคงที่ แต่ในบริเวณอ่าวไทยตอนบนไม่พบการวางไข่ของเต่าทะเล ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนกลางพบการวางไข่ของเต่าทะเล 2 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุและเต่ากระบริเวณหาดทับสะแก เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2-13 รังต่อปี เกาะทองหลาง จังหวัดชุมพร จำนวน 1-5 รังต่อปี เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1-5 รังต่อปี และในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างพบการวางไข่ของเต่าตนุบริเวณเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30-40 รังต่อปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงประชากรในพื้นที่

          ในขณะที่บริเวณฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พบการวางไข่ของเต่าทะเล 4 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า และเต่ามะเฟือง บริเวณหาดประพาส จังหวัดระนอง จำนวน 1-5 รัง หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะตาชัย เกาะพระทอง และเกาะคอเขา จังหวัดพังงา จำนวน 65-90 รังต่อปี หาดไม้ขาวและหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1-5 รังต่อปี และพบว่ามีแนวโน้มการวางไข่ลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกของพังงาและภูเก็ต และในบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างพบการวางไข่ของเต่าทะเล 3 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ เต่ากระ และเต่ามะเฟือง บริเวณหมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะอาดัง-ราวี จังหวัดสตูล จำนวน 8-12 รังต่อปี เกาะไม่ไผ่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1-5 รังต่อปี