ขนาด
การใช้ประโยชน์
 • 25 สิงหาคม 2556
 • 698

การใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่ง

          ประเทศไทย มีจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลรวม 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นถึงของน้ำทะเลในปัจจุบัน คือ จังหวัดพัทลุง คิดเป็น 138 อำเภอ และ 816 ตำบล รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 20,799,646 ไร่ หรือ 33,278 ตารางกิโลเมตร

          เมื่อพิจารณาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จากรายงานการศึกษาจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ใน 24 จังหวัดชายฝั่งทะเลแล้ว พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทไม้ยืนต้นร้อยละ 21.14 ประเภทนาร้อยละ 12.27 และประเภทป่าดิบร้อยละ 11.32 ของพื้นที่ นอกจากนั้นยังพบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท พืชไร่ ร้อยละ 4.44 ไม้ยืนต้น ร้อยละ 21.14 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร้อยละ 7.83 ป่าชายเลน ร้อยละ 7.55 ป่าพรุ ร้อยละ 1.70 และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 9.18 เป็นต้น

ตารางขนาดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล

ตารางขนาดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล

ตารางขนาดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล

รู้การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • นกในเขตชายฝั่งทะเล
  นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • น้ำทะเลเปลี่ยนสี
  ปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีเกิดจากการเพิ่มปริมาณสารอาหารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แพลงก์ตอนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปริมาณสารอาหารที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
 • แมงกะพรุนพิษ
  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย (Cnidaria) เช่นเดียวกันกับดอกไม้ทะเล (sea anemones) และปะการัง แมงกะพรุนที่พบได้บ่อยที่สุดจัดอยู่ในกลุ่ม Scyphozoa
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล