ขนาด
การจัดการที่ดินชายฝั่ง
 • 24 ตุลาคม 2556
 • 591

ปัญหาและแนวทางแก้ไข

ปัญหาสำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล
          1. การขาดความร่วมมือประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรชายฝั่งทะเล
          2. ความขัดแย้งและความซ้ำซ้อนในบทบาทหน้าที่ การละเว้นบทบาทและหน้าที่
          3. การขาดความเข้าใจและการเอาใจใส่ต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของชุมชนชายฝั่งทะเล ซึ่งรัฐยังขาดการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการแก้ไข
          ปัญหาและข้อบกพร่องนี้ จำเป็นต้องปรับปรุงทั้งด้านนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ โดยการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งและที่ดินในด้านต่างๆ ทั้งแหล่งทรัพยากรสำคัญ (ป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเล) แหล่งประมงและพื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่ง แหล่งทรัพยากรแร่ แหล่งชุมชนเขตการพาณิชย์และอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งจำเป็นต้องการเกิดจากความร่วมมือและมีการประสานแผนพัฒนาที่ดีระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำพาประเทศก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ที่มา : ส่วนจัดการที่ดินชายฝั่ง กรมพัฒนาที่ดิน , 2545

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • เต่ามะเฟือง
  เต่ามะเฟือง
 • งูทะเล
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • ขยะทะเล
  ขยะทะเล
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • พื้นที่อนุรักษ์
  หมายถึง พื้นที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ นิเวศ หรือวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานในอนาคต พื้นที่คุ้มครองถูกกำหนดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้เกิดการจัดการในรูปแบบต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า การจัดการของพื้นที่คุ้มครองจะมีความหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่ที่มีการจำกัดการเข้าถึงของประชาชนจนถึงพื้นที่ ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับต่างกัน พื้นที่คุ้มครองครอบคลุมทั้งพื้นที่บนบกและในทะเล