ขนาด
การจัดการที่ดินชายฝั่ง
 • 1 สิงหาคม 2556
 • 39,272

พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย

          ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลรวม 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล และยังมีจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นถึงของน้ำทะเลในปัจจุบัน ได้แก่ จังหวัดพัทลุง แบ่งได้รวม 138 อำเภอ และ 816 ตำบล มีพื้นที่ทั้งสิ้น 20,799,646 ไร่ หรือ 33,278 ตารางกิโลเมตร

ตารางพื้นที่เขตจัดการที่ดินชายฝั่งทะเล

ตารางพื้นที่เขตจัดการที่ดินชายฝั่งทะเล

ขอบเขตพื้นที่ของเขตจัดการที่ดินชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ชายฝั่งระดับจังหวัด

ขอบเขตพื้นที่ของเขตจัดการที่ดินชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่ชายฝั่งระดับจังหวัด

ที่มา : ส่วนจัดการที่ดินชายฝั่ง กรมพัฒนาที่ดิน , 2545

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • ความหลากหลายชีวภาพ
  ความหลากหลายชีวภาพ
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • พะยูน : มาเรียม
  พะยูน : มาเรียม
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • พะยูน
  พะยูน
 • งูทะเล
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์